export@turbodiesel24.com

DAKRO REGENERACJA Adam Bieliński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Internacjonalizacja oferty firmy DAKRO REGENERACJA Adam BIeliński

Z dniem 1 lipca 2024 r. nastąpiło przekształcenie działalności gospodarczej prowadzonej przez Adama Bielińskiego pod firmą Dakro Regeneracja Adam Bieliński (NIP 7122926558) w spółkę BIMOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.

Firma realizuje projekt pt. „Internacjonalizacja oferty firmy DAKRO REGENERACJA Adam Bieliński” numer POPW.01.02.00-06-0003/22 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚPKrótki opis projektu
W ramach projektu przygotowano model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności firmy DAKRO REGENERACJA Adam Bieliński. Przygotowanie modelu polegało m.in.: na obserwacji rynku, analizie segmentacyjnej (międzynarodowej) – zastosowano metody analityczne oraz metody portfelowe. Firma zewnętrzna
dokonała oceny makro otoczenia wraz z analizą poszczególnych jej elementów.
Do internacjonalizacji zostanie przeznaczona usługa regeneracji: pompy wtryskowej CR, turbosprężarki, wtryskiwaczy. Rynkami docelowymi (krajami) będą: Austria, Holandia.

Najważniejszymi zadaniami zaplanowanymi do przeprowadzenia w ramach przygotowania do
wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności będą:
– udział w targach zagranicznych jako wystawca,
– zadbanie o koncepcję wizerunkowo-marketingową przedsiębiorstwa na rynkach docelowych,
– analiza konkurencji na rynkach docelowych – przygotowanie usług do potrzeb rynków,
– przygotowanie działań handlowych na powyższych rynkach jak i
– zakup środka trwałego.

Cele projektu i planowane efekty

Po przeprowadzeniu zakładanych zadań i osiągnięciu wskaźników rezultatu projektu beneficjent zakłada, że jego usługi wzbudzą zainteresowanie potencjalnych klientów, co najmniej na rynkach docelowych, a co za tym idzie pozyska kontrakty biznesowe, zlecenia w ramach nawiązanej współpracy/ zapoznania z potencjalnymi kontrahentami działającymi na rynkach. Wzrośnie konkurencyjność Beneficjenta. Nastąpi zmiana wizerunku firmy z lokalnej, krajowej na firmę międzynarodową z nieograniczonymi możliwościami ekspansji biznesowej.

Otworzy to Wnioskodawcy możliwość aktywnego kreowania wizerunku firmy w wymiarze światowym, a tym samym pozyskania dalszych środków na rozwój.
Realizacja zadań ujętych w modelu przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Strategia firmy zakłada dalszy wzrost sprzedaży produktów/usług. Celem projektu jest także wypromowanie marki TURBODIESEL24.

Wartość projektu i wkładu Funduszu Europejskiego

Całkowita wartość Projektu wynosi 864 444,00 zł (słownie osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 00/100), przy wartości dofinansowania 554 880,00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100)

Masz jakieś pytanie?

Skontaktujemy się z Tobą!

pl_PLPolski